OPTAK

OPTAK

OPTAK – nabízíme odbornou pomoc při zajištění dotace

Jaký je cíl a náplň projektu OPTAK?

– společná návštěva českých společností na oborových výstavách a veletrzích v zahraničí
– zvýšení konkurenceschopnosti firem v méně rozvinutých regionech ČR
– nalezení nových obchodních partnerů v zahraničí ve spojení se zvýšením odbytu Vašeho zboží
– bezpečná digitalizace Vašich dat


Na co je určena dotace z projektu OPTAK?

– jedná se zejména o pronájem výstavní plochy, výstavbu a demontáž stánku a jeho energetické zajištění

Projekt OPTAK ještě nemá přesně vymezené podmínky. Je však přímým nástupcem projektu OPPIK (podmínky pro čerpání níže):

Kdo může žádat (příjemci podpory):

– malý a střední podnikatel (MSP) splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise č. 651/2014

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

– dotace 200 tis. – 5 mil. Kč
– max. míra podpory: 50% způsobilých výdajů
– podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí
– podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

– usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
– služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

– pronájem, zřízení a provoz stánku
– grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
– doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
– tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Specifika a omezení:

– projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
– shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude doložena čestným prohlášením žadatele o podporu
– max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci projektu (max. 5 účastí / 1 rok)
– každý žadatel může předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti) v rámci této výzvy

Zdroj: DotaceEU.cz

Situaci pro Vás budeme aktualizovat, jakmile budou známy nové informace.

Získání dotace není úplně jednoduchým procesem, kontaktuje nás k jejímu skutečnému obdržení.