NOVUMM - Společná účast na výstavách

OPPIK – NOVUMM

Nabízíme odbornou pomoc při zajištění výstavy na zahraničním veletrhu ve spolupráci s Czechtrade.
Prezentace na zahraničních veletrzích pod hlavičkou CzechTrade. Jedná se o osobní nebo katalogovou prezentaci firem na společném stánku na zahraničním veletrhu.
Společná účast snižuje náklady na prezentaci firmy na veletrzích v zájmových teritoriích.

Interní projekt NOVUMM realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Výhody:
– Finanční podpora pro MSP
– Usnadnění vstupu firem na zahraniční trhy
– Marketingová podpora a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti

Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.
– 120 veletrhů
– podpora až do výše 80 000 Kč při dodržení povinné participace
– min. 5 účastníků
– podpora společných a individuálních expozic

Intenzita podpory:
50 % intenzita podpory pro evropské země, tedy členské státy EU,
70 % intenzita podpory pro mimoevropské země, tedy nečlenské státy EU.

Příjem přihlášek Od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2022

Příjemce podpory musí k datu podání přihlášky mimojiné splňovat následující podmínky:

– Je oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován
– Je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů v některém z členských států
– Nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím ( Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU
– Celková výše podpory de minimis jednomu podniku nepřesáhla za poslední tři po sobě jdoucí účetní období 200 000 EUR .

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/

S naší pomocí se můžete do projektu přihlásit.
Pro případnou asistenci nás neváhejte kontaktovat.