ÚVOD  /  AKTUALITY  /  O SPOLEČNOSTI  /  NABÍZENÉ SLUŽBY   /  STÁTNÍ PODPORA EXPORTU  /   REFERENCE  /  KONTAKT

   

OPPIK - Marketing

 

OPPIK - Marketing – nabízíme odbornou pomoc při zajištění dotace, kontaktuje nás.

 

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 6. 2015 do 30. 11. 2015.

 

Jaký je cíl a náplň projektu Marketing, v rámci OPPIK?

-          společná návštěva českých společností na oborových výstavách a veletrzích v zahraničí

-          zvýšení konkurenceschopnosti firem v méně rozvinutých regionech ČR

-          nalezení nových obchodních partnerů v zahraničí ve spojení se zvýšením odbytu Vašeho zboží

 

Na co je určena dotace z projektu OPPIK - Marketing?

-          jedná se zejména o pronájem výstavní plochy, výstavbu a demontáž stánku a jeho energetické zajištění

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

-         malý a střední podnikatel (MSP) splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise č. 651/2014

       konkrétní obory zde

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

       dotace 200 tis. - 5 mil. Kč

-          max. míra podpory: 50% způsobilých výdajů

-          podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí

-          podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

-          usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích

-          služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály)

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

-          Pronájem, zřízení a provoz stánku

-          grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku

-          Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem

-          Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

 

Specifika a omezení:

-          projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

-          shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude doložena čestným prohlášením žadatele o podporu

-          max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci projektu (max. 5 účastí / 1 rok)

-          každý žadatel může předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti) v rámci této výzvy

 

Získání dotace není úplně jednoduchým procesem, kontaktuje nás k jejímu skutečnému obdržení.

OPPIK - Marketing – nabízíme odbornou pomoc při zajištění dotace, kontaktuje nás.

 

 Webmaster  FALCO

Počítadlo přístupů - dnes

  počítadlo.abz.cz

  celkem

 

Copyright 2009 Czech Export Agency s.r.o., IČO: 60466405, DIČ: CZ60466405, Společ- nost je zapsána v obchodním rejstříku, ved. měst. soudem v Praze, oddíl C, vložka 26812.